Avrora for_partners contact_centre [email protected] Instagram Youtube Facebook Tiktok Telegram Linkedin Viber

Редакція від 24.07.2021

Edition from 24.07.2021

                                                                

Політика конфіденційності 

мобільного додатку «АВРОРА»

Розробники додатку Аврора з повагою ставляться до прав користувачів. Ми беззастережно визнаємо важливість захисту особистої інформації користувачів нашого додатку. Цей документ містить відомості про те, яку інформацію ми отримуємо, коли Ви користуєтеся додатком, як і для чого ми її використовуємо, а також що ми робимо для її захисту. Ми сподіваємося, що ці відомості допоможуть Вам приймати усвідомлені рішення щодо наданої нам інформації.

Дозволи, що потребує додаток

Для роботи додатку потрібні декілька дозволів:

 • Доступ до інтернету.
 • Камера.
 • Геолокація мобільного пристрою.
 • Запис файлів до сховища даних.

Як додаток використовує дозволи

Дозвіл на доступ до інтернету дозволяє користувачу за допомогою додатка перевіряти ціни та зовнішній вигляд товарів, а також їх наявність у найближчих магазинах мережі “Аврора”.

Дозвіл на використання камери смартфону дозволяє за її допомогою розпізнавати штрих-коди товару. Також користувач може сфотографувати товар та звернутися до служби підтримки. При цьому використовується дозвіл на запис файлів до сховища даних.

Дозвіл на грубу та точну геолокацію дозволяє додатку відображати наявні товари та актуальні акційні пропозиції у найближчих до користувача магазинах мережі “Аврора”.

Яку інформацію отримує додаток

Додаток отримує наступну інформацію користувача та його пристрою:

 • Унікальний номер інсталяції додатка.
 • Дані о товарах, що цікавлять користувача: штрих-коди, коди та пошукові запроси у вигляді частин назв товарів.
 • Дані про геолокацію мобільного пристрою.
 • Номер бонусної картки користувача*.
 • Номер телефону користувача*.
 • Код перевірки*.
 • Текстові повідомлення від користувача до служби підтримки*.
 • Відгуки про товар чи роботу магазина*. Відгук може містити текстове повідомлення та приєднане зображення/фото.

* Необов’язково. Користувач має можливість не використовувати частину функцій додатку. В цьому випадку додаток не буде ні отримувати, ні використовувати цю інформацію.

Як використовується інформація

Додаток передає захищеним чином отриману інформацію на захищені сервера мережі “Аврора”, де вони обробляються наступним чином:

 • Унікальний номер інсталяції додатка видається сервером и використовується для однозначної ідентифікації примірника додатка.
 • Дані про товари, такі як штрих-код, що відсканував користувач, пошукові запроси за кодом чи назвою товара використовуються для відображення актуальної ціни та наявності товару, яким цікавився користувач.
 • Дані геолокації мобільного пристрою необхідні для відображення лише тих товарів, що є в наявності в найближчих магазинах, а також акційних пропозиції, що діють в цих магазинах.
 • За номером бонусної картки відображається стан бонусного рахунку користувача.
 • Номер телефону користувача та код перевірки необхідні для перевірки на співпадіння з анкетними даними з метою авторизованого доступу до бонусного рахунку.
 • Відгуки користувача та повідомлення до служби підтримки аналізуються з метою найкращого реагування на звернення.

Зазначені вище дані зберігаються торговельною мережею і можуть бути використані для аналізу затребуваності власного товарного асортименту. Зазначені дані не використовуються ніяким чином для відстеження переміщень чи активності окремих користувачів.

Хто має доступ до інформації

Доступ до інформації мають співробітники торговельної мережі, що мають відповідний рівень допуску та забезпечують конфіденційність отриманих даних.

Окрема інформація передається субпідрядникам - постачальникам послуг, що забезпечують повноцінне функціонування програмно-апаратного комплексу, а саме:

 • Номер телефону та код перевірки - передаються постачальнику SMS-інформування.
 • Номер телефону, номер картки та унікальний номер інсталяції додатка - постачальнику послуг чату служби сервісної підтримки.

Інша інформація не передаються ніяким іншим додаткам, сервісам, серверам, організаціям чи користувачам.

Безпека інформації

Розробники додатку дбають про конфіденційність інформації користувача та даних його пристрою. Ми провели комплекс засобів щоб максимально підвищити безпеку даних.

Додаток передає інформацію в захищеному вигляді (в тому числі постачальникам послуг) з використанням безпечних каналів HTTPS та з додатковим багатошаровим шифруванням пакетів. Це унеможливлює несанкціонований доступ до конфіденційної інформації користувачів.

Можливість вибору

Користувач має можливість і право не вводити в додаток свою найбільш конфіденційну інформацію: номер бонусної картки та номер телефону. В цьому випадку стан бонусного рахунку буде недоступним. Проте функціонал пошуку і перевірки товарів, перегляду новинок та актуальних акційних пропозицій - доступний повною мірою.

Користувач можете відмовитися від надання інших даних, що перелічені вище. В цьому випадку ми просимо видалити додаток з мобільного пристрою користувача, оскільки це робить неможливим функціонування додатка. Користувач погоджується з умовами цієї Політики Конфіденційності якщо залишає додаток встановленим на мобільному пристрої.

Коли застосовується ця Політика конфіденційності

Цей документ Політики конфіденційності застосовується до всіх версій додатка Аврора, що отримані з єдиного офіційного джерела розповсюдження - сторінки Google Play.

Коли Політика конфіденційності не може бути застосована

Політика конфіденційності не може бути застосована і жодні гарантії відносно захисту інформації користувача не можуть бути надані у наступних випадках:

 • якщо додаток отримано не з єдиного офіційного місця розповсюдження;
 • якщо додаток було будь-яким чином модифіковано за допомогою програмного інструментарію;
 • якщо версія додатка, що встановлена у користувача (під назвою Аврора чи будь-якою іншою назвою), була дизасембльована, модифікована та розповсюджена іншими особами.

Контакти

Ви можете задати питання розробникам щодо Політики конфіденційності за адресою електронної пошти [email protected] .

Розробники мобільного додатку «АВРОРА».

Privacy Policy

of "AURORA" mobile application

The developers of the Aurora application respect the rights of users. We fully understand the importance of protecting the personal information of users of our application. This document contains information about what information we collect when you use the application, how and what we use it for, and what we do to protect it. We hope that this information will help you make informed decisions about the information provided to us.

Permissions that the app needs

The application requires several permissions to work:

 • Internet connection.
 • Camera.
 • Geolocation.
 • Writing files to the data store.

How the app uses permissions

Internet access permission allows the user to use the application to check the actual prices of goods, as well as their availability in the nearest stores of the Aurora chain.

Permission to use the smartphone camera allows you to use it to recognize product barcodes. The user can also take a picture of the product and contact the support service. In this case, the permission to write files to the data store is used.

Permission for geolocation allows the application to display available products and current promotional offers in the stores of the Aurora network closest to the user.

What information does the application collect?

The application receives the following information about the user and his device:

 • Unique application installation number.
 • Data about products of interest to the user: barcodes, codes and search requests in the form of parts of product names.
 • Mobile device geolocation data.
 • Number of the user's bonus card*.
 • User's phone number*.
 • Verification code*.
 • Text messages from the user to support*.
 • Reviews about the product or the work of the store*. Feedback can include a text message and an attached image/photo.

* Optional. The user has the choice not to use the corresponding features of the application. In this case, the application will not receive or use this information.

How information is used

The application transmits the received information in a secure manner to the secure servers of the "Aurora" network, where they are processed as follows:

 • A unique application installation number is issued by the server and is used to uniquely identify an application instance.
 • Product data, such as the barcode scanned by the user, searches by product code or name, are used to display the current price and availability of the product the user is interested in.
 • The geolocation data of the mobile device is necessary to display only those products that are available in the nearest stores, as well as promotional offers that are active in these stores.
 • The status of the user's bonus account is displayed by the number of the bonus card.
 • The user's phone number and the verification code are required to verify the correspondence with the profile data for the purpose of authorized access to the bonus account.
 • User feedback and messages to the support service are analyzed in order to best respond to the request.

The above data is stored by the retail network and can be used to analyze the demand for its own product range. This data is not used in any way to track the movements or activity of individual users.

Who has access to the information

Employees of the trade network who have the appropriate level of access and ensure the confidentiality of the received data have access to the information.

Some information is transferred to subcontractors - service providers that ensure the full functioning of the software and hardware system, namely:

 • The phone number and verification code are sent to the SMS notification provider.
 • Phone number, card number and unique application installation number - to the chat service provider of the service support service.

Other information is not shared with any other applications, services, servers, organizations or users.

Information security

The developers of the application take care of the confidentiality of the user's information and the data of his device. We have implemented a set of tools to maximize data security.

The application transmits information in a secure form (including to service providers) using secure HTTPS channels and with additional multi-layer packet encryption. This prevents unauthorized access to confidential user information.

Possibility of choice

The user has the opportunity and the right not to enter his most confidential information in the application: bonus card number and phone number. In this case, the status of the bonus account will be unavailable. However, the functionality of searching and checking products, viewing new products and current promotional offers is fully available.

The user can refuse to provide other data listed above. In this case, we ask you to delete the application from the user's mobile device, as this makes it impossible for the application to function. The user agrees to the terms of this Privacy Policy if he leaves the application installed on the mobile device.

When this Privacy Policy applies

This Privacy Policy document applies to all versions of the Aurora application obtained from the only official source of distribution - the Google Play page.

When the Privacy Policy cannot be applied

The privacy policy cannot be applied and no guarantees regarding the protection of user information can be provided in the following cases:

if the application is not obtained from a single official distribution point;

if the application has been modified in any way using software tools;

if the version of the application installed by the user (under the name Aurora or any other name) has been disassembled, modified and distributed by others.

Contacts

You can ask the developers questions about the Privacy Policy at the e-mail address [email protected]

Developers of the AURORA mobile application.