Аврора contact_centre for_partners [email protected] Instagram Youtube Facebook Tiktok Telegram Linkedin Viber

Офіційні правила участі в рекламній акції

«Потрібні речі»

(далі – Правила)

 1. Загальні положення
  1. Ці офіційні правила визначають порядок проведення та умови участі в акції «Потрібні речі» (далі у тексті – Акція).
  2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИГІДНА ПОКУПКА» (код ЄДРПОУ 41130363, місцезнаходження: вул. Свято-Михайлівська, буд. 3Б. смт Опішня, 38164), надалі поіменоване як «Організатор».
  3. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України на безоплатних засадах і має на меті рекламування товару, сприяння їх продажу.
  4. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
  5. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації в Інтернет за адресою розміщення цих Правил (п. 1.6). Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
  6. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернет за адресою: www.instagram.com/avrorasogodni/?hl=ua (далі у тексті - Веб-сторінка).
  7. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

 

 1. Місце та період проведення Акції.
  1. Акція проводиться в мережі Інтернет на Веб-сторінці Організатора  https://www.instagram.com/avrorasogodni/?hl=ua (далі у тексті – місце проведення Акції).
  2. Період проведення Акції: з «08» чеврня 2022 року по «14» червня 2022 року до 10:00. Період проведення Акції може бути змінено за пропозицією Організатора, шляхом внесення змін до даних Правил (далі у тексті – Період акції).
  3. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
 2. Учасники Акції.
  1. Учасниками Акції можуть бути дієздатні фізичні особи, які згодні з Правилами, та належним чином виконали умови цих Правил, крім осіб зазначених в п. 3.3 Правил (далі у тексті – Учасники).
  2. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  3. Не можуть бути Учасниками Конкурсу громадяни, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, затвердженими Наказом Мінреінтеграції.*

*Перелік  не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується за посиланням: https://minre.gov.ua/

  1.  Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції працівники Організатора, особи, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні члени сім’ї (чоловік/дружина, брат/сестра, діти, батьки).
  2. Участь в Акції може бути припинено, за умови:

- якщо Учасник Акції не дотримується Правила участі в Акції;

- за власним бажанням Учасника;

- за рішенням Організатора;

- у разі припинення дії Акції.

3.6. Учасник Акції під час участі у Акції зобов’язується:

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників Акції.

3.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну та безумовну згоду з ними, також надає згоду Організатору Акції на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Подарунків Акції.

 

4. Умови участі в Акції

 1. Для участі в Акції необхідно протягом періоду проведення Акції відповідно до розділу 2 цих Правил:
 1. Бути підписаним на сторінку Організатора в Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/avrorasogodni/?hl=ua.

4.1.2.Вподобати публікацію з Акцією на Веб-сторінці;

4.1.3. Написати коментар та відмітити друга під публікацією з Акцією на Веб-сторінці;

4.1.4.Кількість коментарів необмежена, однак щоразу потрібно відмічати нового друга та писати новий коментар.

 1. У разі виявлення Організатором протиправних дій з боку будь-якого Учасника, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції без пояснення причин усунення. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.
 2. Учасник Акції, що не виконує / неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

5. Заохочення в Акції

  1. Заохочення в Акції (далі у  тексті – Заохочення) складає:

-Худі на застібці, розмір 14-16 років – 1 шт.

-Блокнот Panasonic – 2 шт.

-Батарейка Panasonic Pro POWER AAA 8 шт. – 1 шт.

-Батарейка Panasonic EVOLTA AAA 8 шт. – 1 шт.

-Батарейка Panasonic EVOLTA AA 8 шт. – 1 шт.

  1. Заміна Заохочення, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
  2.  Зовнішній вигляд Заохочення, зображеного в рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду Заохочення, що буде вручений Переможцю.
 1. Порядок визначення переможця акції та умови отримання заохочення
  1. Організатор Акції «14» червня 2022 року о 15:00 за допомогою сервісу Random.org шляхом випадкового вибору серед Учасників, що виконали умову п. 4.1 Правил, визначить 1 (одного) учасника Акції, який отримає право на Заохочення Акції (у тексті – Переможець). Результати визначення Переможців не оскаржуються.
  2. Інформацію про Переможця буде опубліковано «14» червня 2022 року після 15:00 Веб-сторінці, з викладенням посилання на відео, що фіксує процес і результат випадкової вибірки.
  3. З метою передачі Переможцям Заохочення, Організатор зв’язується із Переможцями за мобільним номером, якщо мобільний номер Переможця неактуальний, то такий Переможець втрачає право на отримання Заохоченнята не має права передати / поступитися своїм правом третій особі.
  4. У випадку, якщо Переможець не відповідає в будь-який спосіб на звернення Організатора з приводу отримання Заохочення з будь-яких причин, не залежних від Організатора та / або з будь-яких причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець втрачає право на отримання Заохочення та не має права передати/ поступитися своїм правом третій особі. В такому разі вважається, що він відмовився від Заохочення. Будь-яка компенсація такому Переможцю не передбачається.
  5. Для отримання Заохочення, Переможець протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з моменту, визначеного в п. 6.3 Правил, повинен надати Організатору наступну інформацію та документи: копії власного паспорту (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з реєстрацією (пропискою), копії картки фізичної особи – платника податків про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера.
  6. Заохочення буде передано Переможцю впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після оголошення результатів Акції. Передача Заохочення здійснюється доставкою визначеною Організатором, лише по території України за винятком АР Крим та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та за рахунок Організатора.
  7. Передача Заохочення оформлюється між Організатором та Переможцем шляхом підписання Акту приймання-передачі. Отримання Заохочення Переможцем може фіксуватися фото- та відеозйомкою Організатором.
 2. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
  1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:
 1. Свою згоду Організатору Акції на обробку та використання своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, що не суперечить законодавству України.
 2. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
 3. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України.

 

 1. Інші умови
  1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
  2. Організатор не несе відповідальність за нездатність Учасників скористатись Акцією не з вини Організатора.
  3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
  4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягаютьоскарженню.
  5. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.
  6. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником персональних даних. Організатор не несе відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв’язку
  7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
  8. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
  9. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.
  10. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес), та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Заохочення.
  11. Організатор Акції залишає за собою право:

8.11.1. Припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та / або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції.

8.11.2. Припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу Веб-сторінки внаслідок дії шкідливих програм та будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та / або належне проведення Акції.

8.11.3. Проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Заохочення та публікувати зазначені матеріали на Веб-сторінці та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику.

8.12. Організатор не приймає до розгляду та/або не несе відповідальності за будь-які претензії, що пов’язані з втратою, пошкодженням, псуванням та ін. Картки лояльності Учасниками Акції.

8.13. З моменту передачі Переможцеві Заохочення зобов’язання Організатора за цими Правилами вважаються виконаними.

  1. Інформацію про умови Акції можна отримати за телефоном Гарячої лінії: 0800300066.